Sgiliau i Gymru - Adeiladwaith neu beirianneg gwasanaethau adeiladu

Cymwysterau newydd - dysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2021

View this page in English

City & Guilds/EAL fydd unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Adeiladwaith neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu y gellir eu hariannu yng Nghymru. Yn barod i’w dysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021, bydd y cymwysterau a'r prentisiaethau hyn yn dechrau helpu i symleiddio'r tirlun cymhleth o dros 400 o gymwysterau sydd ar gael yn y sector.

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain y broses o symleiddio sgiliau a chodi safonau drwy adolygu’r system gymwysterau ar draws y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Nododd adroddiad Cymwysterau Cymru ar Adeiladu'r Dyfodol yr angen i ad-drefnu cannoedd o gymwysterau i system gymwysterau symlach â llwybrau dilyniant clir oedd yn diwallu anghenion cyflogwyr ac economi Cymru.

City & Guilds/EAL fydd unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Adeiladwaith neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu y gellir eu hariannu yng Nghymru. Yn barod i’w dysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021, bydd y cymwysterau a'r prentisiaethau hyn yn dechrau helpu i symleiddio'r tirlun cymhleth o dros 400 o gymwysterau sydd ar gael yn y sector.

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain y broses o symleiddio sgiliau a chodi safonau drwy adolygu’r system gymwysterau ar draws y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Nododd adroddiad Cymwysterau Cymru ar Adeiladu'r Dyfodol yr angen i ad-drefnu cannoedd o gymwysterau i system gymwysterau symlach â llwybrau dilyniant clir oedd yn diwallu anghenion cyflogwyr ac economi Cymru.

Wrth osod y sylfeini hyn ar gyfer y dyfodol, mae Cymwysterau Cymru wedi penodi City & Guilds ac EAL ar y cyd i ddarparu cyfres o bum cymhwyster Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu galwedigaethol newydd Lefel 2 a 3, gan gynnwys cymwysterau sylfaen, dilyniant a phrentisiaeth, sy'n cynnwys llwybrau dilyniant clir i ddysgwyr drwy'r cymwysterau tuag at gyflogaeth ac astudiaethau pellach.

Yn ogystal, bydd TGAU yn cael ei ddatblygu gan y corff dyfarnu CBAC i ddechrau ym mis Medi 2021, tra bydd cymhwyster UG a Safon Uwch mewn adeiladwaith a gwasanaethau adeiladu yn barod i'w dysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.

Mae City & Guilds/EAL yn dod â chryfder dau gorff dyfarnu sy'n arwain y farchnad at ei gilydd wrth ddatblygu cymwysterau a sgiliau yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Rydym yn credu'n gryf mewn grymuso pobl gyda chyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Ein nodau wrth ddatblygu a gweithredu'r gyfres newydd hon o gymwysterau yw helpu pobl i baratoi ar gyfer byd gwaith, datblygu yn eu swyddi a symud ymlaen i'w swydd nesaf. Byddwn yn helpu i wneud hynny drwy:

  • cefnogi canolfannau drwy'r newidiadau angenrheidiol
  • codi safonau yn y sectorau adeiladu ac amgylchedd adeiledig yng Nghymru
  • datblygu cymwysterau ac asesiadau sy'n diwallu anghenion cyflogwyr drwy eu rhoi wrth wraidd y broses ddatblygu
  • darparu llwybrau dilyniant clir i ddysgwyr fel eu bod yn deall eu camau nesaf posib o ran dysgu a gyrfa
  • helpu i gyflawni'r uchelgais o rymuso cenedl ddwyieithog

Cadwch lygad am ein gwefan newydd ‘Sgiliau i Gymru’ fydd yn cael ei lansio yn ystod Gwanwyn 2020.


Cofrestru nawr

Gwybodaeth i ddysgwyr

Pam mae cymwysterau adeiladwaith a pheirianneg gwasanaethau adeiladu yng Nghymru yn newid?

Cynhaliodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig a chyhoeddwyd eu canfyddiadau yn yr adroddiad Adeiladu'r Dyfodol: Adroddiad yr Adolygiad Sector o'r System Gymwysterau mewn Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig. Canfuwyd y dylid gwneud nifer o newidiadau i'r system i symleiddio tirwedd cymwysterau gan wneud llwybrau dilyniant yn fwy eglur, ac yn y sector hwn sy'n datblygu'n gyflym, bod y cymwysterau'n cyd-fynd â'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano fel y gall dysgwyr fod yn barod ar gyfer byd gwaith.

Pryd fydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Bydd y pum cymhwyster galwedigaethol newydd yn cael eu cyflwyno o 1 Medi 2021. Bydd y TGAU yn cael ei gyflwyno gan CBAC i'w ddysgu am y tro cyntaf ar 1 Medi 2021, yn ogystal â Lefel UG a Safon Uwch o fis Medi 2022.

Beth fydd yn digwydd os ydw i eisoes wedi dechrau astudio am gymhwyster mewn adeiladwaith a/neu wasanaethau adeiladu?

Os ydych chi eisoes yn astudio ar gyfer cymhwyster mewn peirianneg adeiladu neu wasanaethau adeiladu cyn Medi 2021, ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi. Byddwch yn parhau â'ch astudiaethau cyfredol nes cwblhau'r cymhwyster. Byddwn yn darparu gwybodaeth i'ch canolfan i'ch helpu i archwilio pa gyfleoedd dilyniant a allai fod ar gael i chi.

Mae gen i gymhwyster eisoes mewn adeiladwaith a/neu beirianneg gwasanaethau adeiladu - a fydd y cymwysterau hyn yn dal i gael eu cydnabod gan gyflogwyr ar y safle?

Os oes gennych gymhwyster eisoes sy'n ofynnol ar hyn o bryd ar gyfer eich rôl a bod eich Cerdyn Sgiliau yn ddilys, bydd hyn yn dal i gael ei gydnabod a'i dderbyn i weithio ar safle yn y DU.

Byddwn yn gweithio'n agos â sefydliadau’r cynllun cerdyn sgiliau i sicrhau bod y cymwysterau newydd hyn yn darparu'r lefel gywir o sgil i'w hychwanegu at y rhestr ofynnol o gymwysterau cenedlaethol ar gyfer y cerdyn sgiliau priodol.

A fydda i’n gallu cwblhau'r cymwysterau hyn yn yr ysgol, yn y coleg ac mewn cyflogaeth?

Mae City & Guilds/EAL yn datblygu cymwysterau Lefel 2 a 3, ac mae CBAC yn datblygu TGAU, UG a Safon Uwch. Bydd y cymwysterau hyn yn cynnig nifer o ffyrdd i chi ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd i barhau â'ch dysgu, a gweithio yn y sector. Mae yna lwybrau sy'n addas ar gyfer ysgolion, colegau, cyflogaeth yn ogystal â dysgu yn y gwaith.

A fydd y cymwysterau newydd yn fy ngalluogi i symud ymlaen i'r coleg a/neu'r brifysgol?

Byddan. Mae'r rhan fwyaf o'r cymwysterau yn cynnig llwybr i symud ymlaen at astudiaethau pellach, tra bod y cymhwyster prentisiaeth yn galluogi symud ymlaen at faes cyflogaeth o’u dewis. Mae'r cymhwyster dilyniant Lefel 2 a phrentisiaeth Lefel 3 yn cynnig ystod o lwybrau i ddewis ohonynt.

A fydd y cymwysterau newydd yn fy ngalluogi i symud ymlaen i gyflogaeth ac oddi mewn i gyflogaeth?

Byddan. Cynlluniwyd y cymwysterau galwedigaethol newydd i'ch paratoi'n fwy trylwyr ar gyfer cyflogaeth. Bydd y cymwysterau yn seiliedig ar safonau galwedigaethol sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol, ac oherwydd hyn, byddwch yn gymwys i weithio ledled y DU. Bydd cyflwyno'r cymwysterau Sylfaen a Dilyniant yn rhoi gwybodaeth eang, dealltwriaeth a sylfaen gadarn i ddysgwyr ar draws y sector ar Lefel 2, tra bydd y brentisiaeth yn arwain at gymhwysedd galwedigaethol i gael mynediad at gerdyn sgiliau. Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau’r cynllun cerdyn sector er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r cynlluniau cerdyn perthnasol.

A fyddaf yn gallu gwneud y cymwysterau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg?

Byddwch, bydd yr holl gymwysterau newydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gofynnwch i'ch darparwr hyfforddiant, coleg neu ysgol sut maen nhw'n bwriadu cyflwyno'r cymwysterau yn Gymraeg.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?

Yng ngwanwyn 2020 bydd City & Guilds/EAL yn lansio gwefan newydd ‘Sgiliau i Gymru’ gyda gwybodaeth, gweminarau a digwyddiadau wyneb yn wyneb sy’n cael eu diweddaru’n gyson er mwyn helpu i gefnogi’r broses o gyflwyno’r gyfres newydd o gymwysterau. Yn y cyfamser bydd gwefannau Cymwysterau Cymru, City & Guilds ac EAL yn cynnig gwybodaeth am ddatblygiad y cymwysterau hyn.

Gwybodaeth i gyflogwyr

Pam mae cymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru yn newid?

Canfu adolygiad Cymwysterau Cymru o gymwysterau yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig y dylid gwneud nifer o newidiadau i'r cymwysterau i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru.

Bydd y cymwysterau newydd yn lleihau cymhlethdod ac yn codi ansawdd y canlyniadau a'r profiad dysgu. CITB, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr (NFB), Cymdeithas y Contractwyr Trydanol (ECA), Cymdeithas y Contractwyr Plymio a Gwresogi (APHC) a Chymdeithas Gwasanaethau Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu (BESA) yn gwbl gefnogol o'r weledigaeth hon ac yn bartneriaid brwd yn y broses ddatblygu.

Pryd fydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Bydd y cymwysterau newydd ar Lefel 2 a Lefel 3 ar gael i'w dysgu am y tro cyntaf o 1 Medi 2021. Mae Cymwysterau Cymru wrthi’n archwilio rôl cymwysterau Lefel 1.

Sut bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?

Efallai y bydd eich sefydliad yn cael ei effeithio yn y ffyrdd canlynol:

O 2021 ymlaen, bydd y cymwysterau newydd ar gael am gyllid cyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed a nhw fydd yr unig gymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu Lefel 2 a Lefel 3 sydd ar gael am gyllid cyhoeddus yng Nghymru (ac eithrio darpariaeth Lefel 1 a rhai cymwysterau arbenigol);

Gall cynnwys y pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd.

A fydd fy ngweithwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster yn gallu cyflawni'r cymwysterau hyn?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru i astudio ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu ar gyfer cofrestriadau hyd at fis Medi 2021 a bydd cyfnod pontio i ganiatáu i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i allu cwblhau eu hastudiaethau. Os yw eich gweithiwr eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, ni fydd y dysgu'n cael ei effeithio a bydd yn parhau â'i astudiaethau nes iddo gwblhau ei gymhwyster.

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses o ddatblygu cymwysterau, e-bostiwch qualdevelopment@cityandguilds.com.

A fydd dysgwyr sy'n cyflawni'r cymwysterau hyn yn barod i weithio yn fy sefydliad?

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o gynrychiolwyr o fewn y sector a Cymwysterau Cymru, i sicrhau bod y cymwysterau'n cynnwys deunydd perthnasol a chyfoes i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd sydd eu hangen o fewn y gweithle adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Yn ogystal, bydd cyflwyno’r cymwysterau ‘Sylfaen’ a ‘Dilyniant’ yn sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth allweddol.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau’r cynllun cerdyn i gynllunio sut gall y dysgwyr hyn fod yn gymwys am Gerdyn Sgiliau i'w caniatáu ar y safle. Bydd dysgwyr sy'n symud o'r cymhwyster dilyniant i'r brentisiaeth yn caniatáu iddynt roi eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth ar waith i ddatblygu cymhwysedd yn y gweithle.

A fydd angen i staff ailhyfforddi?

Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu gwerthfawrogi a'u cydnabod, ond mae datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad eu gwybodaeth a'u sgiliau. Efallai y bydd angen rhywfaint o uwchsgilio ymhlith staff mewn meysydd fel technolegau sy'n dod i'r amlwg ac atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau cyn 1919.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Yng ngwanwyn 2020 bydd City & Guilds/EAL yn lansio gwefan newydd ‘Sgiliau i Gymru’ gyda gwybodaeth, gweminarau a digwyddiadau wyneb yn wyneb sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd i helpu i gefnogi’r broses o gyflwyno’r gyfres newydd o gymwysterau. Bydd gwefannau Cymwysterau Cymru, City & Guilds ac EAL yn darparu gwybodaeth am ddatblygiad y cymwysterau hyn. Yn y cyfamser, defnyddiwch y ffurflen i gofrestru ac i dderbyn gwybodaeth am y cymwysterau hyn, gan gynnwys digwyddiadau a gweminarau City & Guilds/EAL.

Gwybodaeth i ganolfannau / darparwyr hyfforddiant

Pryd fydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i’w dysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021. Dim ond dysgwyr sy'n cofrestru ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny fydd yn cael cymryd y cymwysterau newydd. Bydd y cymwysterau presennol yn aros yn eu lle tan y dyddiad hwnnw. Bydd y broses derfynol o gofrestru dysgwyr cymwysterau adeiladwaith a pheirianneg gwasanaethau adeiladu Lefel 2 a Lefel 3 cyfredol, a ddefnyddir gan ganolfannau ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed a phrentisiaid, yn digwydd ym mis Awst 2021.

Sut bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?

Bydd y cymwysterau galwedigaethol newydd yn gymwysterau cymeradwy cyfyngedig ac felly byddant ond ar gael wrth City & Guilds/EAL - byddant yn ymddangos ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Mae hyn yn golygu mai nhw fydd yr unig fersiwn o'r cymwysterau hyn a fydd yn gymwys i gael cyllid cyhoeddus. O fis Medi 2021, byddant yn ymddangos yn fframweithiau Pennu Safonau Prentisiaethau i Gymru (SASW).

A fydd angen i fi newid y corff dyfarnu rwy’n ei ddefnyddio?

Mae'r cymwysterau newydd yn cael eu datblygu gan City & Guilds ac EAL. Os nad ydych yn defnyddio cymwysterau a ddarperir gan y naill sefydliad neu'r llall ar hyn o bryd ac yr hoffai eich canolfan gyflawni'r cymwysterau a / neu'r brentisiaeth hon, bydd gofyn i chi newid corff dyfarnu erbyn 1 Medi 2021, drwy gyflwyno ffurflen gais er mwyn i’r ganolfan ei chymeradwyo.

Pa newidiadau eraill a allai effeithio ar fy sefydliad?

Efallai y bydd eich sefydliad yn cael ei effeithio yn y ffyrdd canlynol:

  • fis Medi 2021, mae'n bosibl na fydd rhai cymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu, sy'n cael eu darparu yng Nghymru ar hyn o bryd, yn gymwys am gyllid cyhoeddus. Mae hyn yn effeithio'n bennaf ar y cymwysterau a ariennir ar hyn o bryd ar gyfer dysgwyr llawn amser 16-19 oed a'r cymwysterau masnach o fewn fframweithiau Pennu Safonau Prentisiaethau i Gymru (SASW). Bydd y cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 newydd yn cael eu cymeradwyo i'w hariannu fel rhan o'r fframweithiau prentisiaeth.
  • fis Medi 2021, bydd y gyfres newydd o gymwysterau galwedigaethol Lefel 2 a Lefel 3 yn cael eu dyfarnu gan City & Guilds neu EAL ac yn cael eu hariannu ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed a phrentisiaid. Dyfernir TGAU, UG a Safon Uwch gan CBAC. Mae cymwysterau Lefel 1 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd gan Cymhwyster Cymru.
  • Bydd cynnwys y pwnc, strwythur a maint y cymwysterau galwedigaethol newydd yn wahanol i'r rhai rydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd, sy'n debygol y bydd angen i rai o'ch staff cyflenwi uwchsgilio yn y canolfannau.
  • Gall dilysu allanol a'r cydbwysedd rhwng asesu mewnol ac allanol newid i leihau baich gweinyddol a nifer yr asesiadau mewn canolfannau o'i gymharu â'r cymwysterau presennol. Er enghraifft, bydd maint ac amlder yr asesiad crynodol yn lleihau a bydd dull mwy cyfannol a synoptig yn cael ei gymryd. Bydd hyn yn effeithio ar ddulliau asesu, yn enwedig ar gyfer y brentisiaeth. Bydd gan y cyflogwr gyfrifoldeb newydd i gymeradwyo prentis fel un sy'n gymwys ochr yn ochr â’r safon alwedigaethol genedlaethol i ganiatáu i'r prentis gael mynediad i'r asesiad terfynol.

A fydd y cymwysterau newydd ar gael yn Gymraeg?

Byddan, bydd gan bob un o'r cymwysterau newydd lawlyfrau manylebau ac asesiadau sampl drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd pob asesiad allanol ar gael yn Gymraeg, a bydd canolfannau a darparwyr hyfforddiant yn cael cefnogaeth i sicrhau bod asesiad mewnol ar gael yn Gymraeg.

Pa adnoddau a hyfforddiant fydd ar gael?

Bydd ystod o adnoddau ar gael, yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys manylebau cymwysterau ac asesiadau sampl. Bydd City & Guilds/EAL yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau hyfforddi, gwybodaeth ac adnoddau dwyieithog i helpu canolfannau a darparwyr i baratoi i ddarparu’r cymwysterau newydd.

Beth am ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru am gymwysterau ar 1 Medi 2021 neu ar ôl hynny. Bydd y cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu hyd at fis Medi 2021 a bydd cyfnod pontio i ganiatáu i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i’w gwblhau. Ni fydd dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster yn cael eu heffeithio, a byddant yn parhau â'u hastudiaethau nes iddynt gwblhau eu cymhwyster.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Yng ngwanwyn 2020 bydd City & Guilds/EAL yn lansio gwefan newydd gyda gwybodaeth a digwyddiadau sy'n cael eu diweddaru'n gyson i helpu i gefnogi’r broses o gyflwyno'r gyfres newydd o gymwysterau. Yn y cyfamser bydd gwefannau Cymwysterau Cymru, City & Guilds ac EAL yn cynnig gwybodaeth am ddatblygiad y cymwysterau hyn.

Amserlen ddiwygio

Mae City & Guilds/EAL yn gweithio gyda'i gilydd i fod yn unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Adeiladwaith a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu yng Nghymru, y gellir eu hariannu ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed ac yn barod i'w dysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021. Er mwyn helpu i baratoi canolfannau, darparwyr hyfforddiant a dysgwyr, mae’r gweithgareddau canlynol wedi’u trefnu:

Awst - Medi 2019

Yn ystod y cyfnod hwn bydd City & Guilds/EAL yn cynnal cyfres o weithgareddau ymgynghori gyda chanolfannau a rhanddeiliaid i drafod cynnwys ac asesiad y cymwysterau yn fwy manwl.

Tachwedd 2019

Bydd City & Guilds/EAL yn gwahodd canolfannau a rhanddeiliaid i gymryd rhan mewn arolwg fel rhan o'r broses ymgynghori.

Rhagfyr 2019

Mae City & Guilds/EAL yn dechrau cyflwyno manylebau cymwysterau drafft i Cymwysterau Cymru.

Mawrth 2020

Bydd gwefan ddwyieithog newydd ‘Sgiliau i Gymru’ gan City & Guild/EAL yn fyw gyda disgrifiadau o’r cymwysterau. Bydd digwyddiadau a gweminarau ar gael ar gyfer cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru.

Haf 2020

Bydd City & Guilds/EAL yn parhau i gyflwyno cymwysterau drafft fesul cam i Cymwysterau Cymru - bydd fersiynau drafft o lawlyfrau manyleb y cymwysterau ar gael ym ystod y cyfnod hwn.

Rhagfyr 2020

Mae Cymwysterau Cymru yn bwriadu cymeradwyo'r cymwysterau yn ystod y cyfnod hwn, ac ar ôl hynny, bydd llawlyfrau manyleb terfynol a dogfennau allweddol ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Gwanwyn 2021

Bydd City & Guilds/EAL yn cynnal digwyddiadau hyfforddi ar gyfer canolfannau sy'n dymuno cyflwyno'r cymwysterau newydd.

Bydd cyflwyniadau o geisiadau cymeradwyo canolfannau yn cychwyn.

Medi 2021

Cyfres newydd o gymwysterau i'w cyflwyno i ddysgwyr.


Cofrestru nawr

Cofrestrwch i gael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf.